СТОП НАСИЉУ

Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашање које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства деце/ ученика.

Насиље може имати различите форме:

 • Физичко насиље,
 • Емоционално / психолошко насиље,
 • Социјално насиље,
 • Сексуално насиље и злоупотреба,
 • Електронско насиље,
 • Злоупотреба деце/ученика
 • Занемаривање или немарно поступање,
 • Експлоатација деце/ученика

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ У НАШОЈ ШКОЛИ СУ:

 1. Миленко Пелевић, координатор тима
 2. Анка Вучинић, професор математике
 3. Светлана Јакшић, професор српског језика
 4. Снежана Манчић, професор биологије
 5. Виолета Марковић, професор ТИО
 6. Михаела Вуишак, професор енглеског језика
 7. Радисав Станковић, домар школе
 8. Владимир Петровић, правник, члан савета родитеља
 9. Светлана Катић-Ђурић, члан Школског одбора
 10. Ксенија Комазец, представник ђачког парламента